องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 6

รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีตภายในบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6

รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีตภายในบ้านเมืองทอง หมู่่ที่ 6เอกสารที่เกี่ยวข้อง