องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ประกาศ / คำสั่ง

รายงานผลประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากการเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)

รายงานผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)เอกสารที่เกี่ยวข้อง