องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.(2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)

คำนำ สารบัญ แผน 61-64 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3

เอกสารที่เกี่ยวข้อง