องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24   ต่อไป 


สัญญาเลขที่ 7 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
สัญญาเลขที่ 6 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    
สัญญาเลขที่ 5 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สัญญาเลขที่ 4 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สัญญาจ้าง เลขที่ 3 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สัญญาจ้าง เลขที่ 2 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สัญญาจ้าง เลขที่ 1 / 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานผลการตรวจสอบงบ จากสตง.


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 62


เอกสารที่เกี่ยวข้อง