องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20   ต่อไป 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พนักงานส่วนตำบล
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พนักงานจ้าง
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำรวจและบันทึกภาคสนามแผนที่ภาษี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในบ้านเมืองทอง (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีต หมู่ที่ 6
รายงานการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นแอสฟัลท์ติคคอนกรีตภายในบ้านเมืองทอง หมู่ที่ 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่แผนการจัดซื้จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้า่งโครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาภายในหมู่บ้านโนนตำหนัก หมู่ที่ 4

เอกสารที่เกี่ยวข้อง