องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   ต่อไป ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. สายเมืองทอง ถึงสายโนนเกษตร ม.6
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมืองทอง ถึงสายโนนเกษตร ม.6 บ้านเมืองทอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายเมืองทอง ถึงสายโนนเกษตร หมู่ที่ ๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง