องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ข่าวประชาสัมพันธ์
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16   ต่อไป 
สัญญาจ้าง เลขที่ 6 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
สัญญาจ้าง เลขที่ 5 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


สัญญาจ้าง เลขที่ 4 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  รายงานการประชุมเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร
รายงานการประชุมเกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สัญญาจ้าง เลขที่ 3 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สัญญาจ้าง เลขที่ 2 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  สัญญาจ้าง เลขที่ 1 / 2565


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

สัญญาจ้าง เลขที่ 15 / 2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง