องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ประกาศ / คำสั่ง
  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
รายงานผลประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากการเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  


ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ ประจำปี ๒๕๖๖
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรืองสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

คำสั่งรักษาราชการแทน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง