องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

ประกาศ / คำสั่ง
  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5   ต่อไป 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


แต่งตั้งคณะกรรมกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินซอยตาจุน หนองโบสถ์ หมู่ 7
แต่งตั้งคณะกรรมกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินซอยตาจุน หนองโบสถ์ หมู่ 7โดยวิธีเฉพาระเจาะจง

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ ประจำปี 2567
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราที่จัดเก็บ ประจำปี 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง กรมธนารักษ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศ การอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศ การอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๗
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๗

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รับโอน(ย้าย)พนง.ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนง.ส่วนตำบล
รับโอน(ย้าย)พนง.ส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งเป็นพนง.ส่วนตำบล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
ประกาศ แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี2567 ครั้งที่ 1/2567
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปี2567 ครั้งที่ 1/2567

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


รายงานผลประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากการเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการเกิดสาธารณภัย (วาตภัย)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    


แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง