องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนอัตรากำลัง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
คำสั่งมอบหมายหน้าที่2561
คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการของแต่ละส่วนราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศกำหนดส่วนราชการ
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศโครงสร้างอบต.
ประกาศโครงสร้างอบต.ปี2559(ระบบแท่ง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศกำหนดส่วนราชการ2561-2563
ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ2561-2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศโครงสร้างอบต.
ประกศโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศกำหนดส่วนราชการ
ประกาสกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินครู63


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นค่าตอบแทน
ครั้งที่2/2561 พนักงานจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ครั้งที่2/2561 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ครั้งที่1/2561 พนักงานส่ตำบล ลูกจ้างประจำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศกำหนดวันลา
พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่1/2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่2/2561 ครู

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่2/2561 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่1/2561 ครู

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน
ครั้งที่1/2561 พนักงานจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรับโอน(ย้าย)
ประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง