องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร 
คำขวัญประจำตำบล "เมืองพริกงาม น้ำใต้ดิน ถิ่นมโหรี คั่วหมีอร่อย" วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น "เมืองแห่งการเกษตร เขตปลอดอบายมุขและยาเสพติด คนดีมีคุณภาพปราศจากโรคร้าย ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูศิลปและวัฒนธรรรมท้องถิ่น"

แผนอัตรากำลัง
 ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ครั้งที่1/2561 พนักงานส่ตำบล ลูกจ้างประจำ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศกำหนดวันลา
พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่1/2562

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่2/2561 ครู

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่2/2561 พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่1/2561 ครู

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าตอบแทน
ครั้งที่1/2561 พนักงานจ้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประกาศรับโอน(ย้าย)
ประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง